baner z trzema elementami graficznymi: flaga polska, flaga Unii, logo Funudsze Europejskie - Wiedza i Rozwój

 

„Kształcenie podyplomowe lekarzy - rozwój kształcenia
praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej SUM”
nr Projektu POWR.05.04.00-00-0159/18.

– projekt realizowany w ramach działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wartość Projektu 10 068 219,92  

Okres realizacji projektu  od 01.01.2019 r. do 30.11.2023 r.

 

 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji lekarzy oraz lekarzy rezydentów, które odpowiadają na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju poprzez organizację szkoleń doskonalących lekarzy oraz lekarzy rezydentów w zakresie umiejętności chirurgicznych, które uwzględniają mapy potrzeb zdrowotnych.

Przedmiotowy projekt przyczyni się do realizacji celów POWER, w szczególności wpisywać się będzie w realizację celu szczegółowego Osi V Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju oraz celu tematycznego 10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.

Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie szkoleń dla 1666 osób w okresie realizacji projektu.

Szkolenia zaplanowane w Projekcie wykraczają poza program specjalizacji, a ich zakres tematyczny dotyczy zagadnień medycznych opartych o Evidence Based Medicine związanych z rozwojem umiejętności medycznych w zakresie umiejętności chirurgicznych.

Metodyka szkoleń

Szkolenia prowadzone przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będą prowadzone w następujący sposób:

  1. Trafne rozpoznanie sytuacji klinicznej, czyli ustalenie diagnozy, a następnie wybór dostępnych opcji postępowania, które zależeć będą od panujących warunków. Na tym etapie niezbędna będzie wiedza, doświadczenie lekarza oraz jego indywidualne umiejętności,
  2. Analiza korzystnych oraz niekorzystnych skutków różnych działań diagnostycznych i leczniczych, na tym etapie niezbędne będzie wykorzystanie wiedzy z danych badań naukowych - niezbędne tutaj będą umiejętności odnalezienia oraz analizy tego typu danych w celu poddania ich krytycznej ocenie pod kątem wiarygodności i znaczenia klinicznego, a następnie przełożenie tych informacji w odniesieniu do danego pacjenta/danego scenariusza.
  3. Po przeprowadzeniu w/w etapów będzie możliwe wybranie odpowiedniej ścieżki postępowania, które będzie w danej sytuacji jak najbardziej optymalne.


    Tematyka kursów

Zadanie 1. Kurs wirtualnej symulacji technik laparoskopowych w chirurgii dziecięcej:

Oferowane szkolenie skierowane jest do lekarzy rozpoczynających szkolenie zawodowe, a także do lekarzy specjalistów chcących podnosić i doskonalić swoje umiejętności praktyczne i decyzyjne z zakresu małoinwazyjnych technik operacyjnych. Lekarze w trakcie specjalizacji lub chcący doskonalić swoje umiejętności w technikach wideochirurgicznych wykonywanych u dzieci.

Zadanie 2. Kurs wirtualnej symulacji technik torakoskopii w chirurgii klatki piersiowej:

Uczestnicy mają potrzebę analizy anatomii topograficznej w warunkach z dostępu torakoskopowego, co rzadko prezentowane jest w formie realnego obrazu pola operacyjnego w atlasach anatomicznych.

- Wypróbowanie różnych sposobów klipsowania/zaopatrywania naczyń z uwagi na koszty sprzętu medycznego są poza możliwościami ćwiczeniowego użycia dla początkującego chirurga,

- Istnieje uzasadniona potrzeba nauki manipulowania, przenoszenia, chwytania, preparowania tkanek, w tym i nauka szycia.

Zadanie 3. Kurs wirtualnej symulacji technik laparoskopowych w urologii i urologii dziecięcej:

       Uczestnik nabędzie wiedzę i umiejętności obsługi instrumentarium, kamery, chwytania oraz przenoszenia, nauczy się właściwej ergonomii pracy w procedurach laparoskopowych, poprawi koordynację ruchową i wzrokową w procedurach laparoskopowych i torakoskopowych          nabędzie umiejętności szycia chirurgicznego wykorzystywanego podczas zabiegów laparoskopowych;

Zadanie 4. Kurs FAST - symulacja medyczna

Możliwość szkolenia i doskonalenia zastosowania ultrasonografii w urazach wielonarządowych z ujęciem sytuacji patologicznych wymagających odpowiedniego postępowania chirurgicznego, podnoszenie umiejętności praktycznych i decyzyjnych lekarzy, a tym samym zapewnienie lepszej opieki nad pacjentami.

Pakiet 5. Warsztat szkoleniowy w zakresie wykonywania przezprzełykowych badań echokardiograficznych (TEE)

Możliwość szkolenia i doskonalenia w zakresie techniki coraz szerzej wykorzystywanej zarówno w diagnostyce jak i w pilotowaniu zabiegów terapeutycznych; ćwiczenia w warunkach rzeczywistych z wykorzystaniem modeli anatomicznych,  prezentacja najnowszych wytycznych postępowania z zastosowaniem techniki badań TEE.

Pakiet 6. Diagnostyka funkcjonalna układu kostno – stawowo – mięśniowego z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych ze szczególnym uwzględnieniem okresu wieku rozwojowego oraz senioralnego.

Możliwość szkolenia i doskonalenia umiejętności z zakresu przeprowadzania diagnostyki funkcjonalnej układu kostno-stawowo-mięśniowego za pomocą różnych prostych testów funkcjonalnych oraz za pomocą nowoczesnej aparatury pomiarowej, zwłaszcza w zakresie oceny postawy ciała w różnym wieku, chodu, stabilności , równowagi, oceny ryzyka upadków.

Pakiet 7. Podstawowe techniki diagnostyki inwazyjnej układu krążenia

Kurs dla lekarzy kardiologów lub szkolących się w kardiologii, którzy zamierzają stosować techniki inwazyjne w leczeniu pacjentów. Możliwość szkolenia i doskonalenia wielu typów zabiegów diagnostycznych z zakresu kardiologii interwencyjnej takich jak koronarografia z dostępu udowego, koronarografia z zastosowaniem dostępu promieniowego, bypassografia z zastosowaniem dostępu udowego lub promieniowego, zastosowanie i dobór sprzętu oraz technik zabezpieczenia miejsca nakłucia- ćwiczenia w warunkach symulacji z wykorzystaniem symulatorów i modeli anatomicznych.

Zadanie 8. Punkcja transseptalna i zabiegi na przegrodzie międzyprzedsionkowej

Kurs dla lekarzy rozpoczynających szkolenie zawodowe, a także lekarzy specjalistów chcących podnosić i doskonalić swoje umiejętności praktyczne i decyzyjne z zakresu kardiologii interwencyjnej pozawieńcowej i echokardiografii śródzabiegowej. Możliwość szkolenia i doskonalenia wielu typów zabiegów dotyczących przegrody międzyprzedsionkowej.

Zadanie 9. Elektroterapia w niewydolności serca

Kurs dla lekarzy rozpoczynających szkolenie zawodowe a także dla lekarzy specjalistów chcących podnosić i doskonalić swoje umiejętności praktyczne i decyzyjne z zakresu kardiologii interwencyjnej. Szkolenie dedykowane jest również lekarzom w trakcie specjalizacji z kardiologii, oraz kardiologom zachowawczym oraz pracującym w ośrodkach rozwijających/planujących rozwijać elektroterapię w niewydolności serca.

Zadanie 10. Zastosowanie praktycznych technik w operacjach małoinwazyjnych zastawki mitralnej

Szkolenie dla lekarzy rezydentów oraz specjalistów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie małoinwazyjnych operacji zastawki mitralnej uczestnik pozna techniki kaniulacji operacji małoinwazyjnych.

Zadanie 11. Echokardiografia przezprzełykowa w zabiegach przezcewnikowego zamknięcia nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych, wad zastawkowych oraz zamknięcia uszka lewego przedsionka.

Szkolenia przewidziane dla lekarzy chcących doskonalić umiejętności w zakresie wielu typów zabiegów przezcewnikowych (m.in. zamknięcie PFO/ASD, uszka lewego przedsionka, nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych), oraz doskonalić umiejętności praktyczne i decyzyjne, tym samym zapewniając lepszą opieki nad pacjentami.

Kursy specjalizacyjne/szkolenia dla lekarzy oraz lekarzy rezydentów
w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych
uwzględniających mapy potrzeb zdrowotnych