Diagnostyka funkcjonalna układu kostno-stawowo-mięśniowego z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych ze szczególnym uwzględnieniem okresu wieku rozwojowego oraz senioralnego

INFORMACJE O SZKOLENIU

Ogólny opis szkolenia:

W Polsce w codziennej praktyce klinicznej nie zostały jeszcze wprowadzone zasady oceny funkcjonowania i niepełnosprawności oparte na zasadach ICF. Stosowane są tylko pojedyncze narzędzia, które nie zawsze charakteryzują się wysoką powtarzalnością i rzetelnością w ocenie funkcji i struktur ciała, aktywności i uczestniczenia. Istnieje duża potrzeba szybkiego przeszkolenia lekarzy w praktycznym wykorzystaniu diagnostyki funkcjonalnej układu kostno-stawowo-mięśniowego na różnych etapach rozwoju osobniczego. Znajomość właściwych technik pozwoli na wczesne rozpoznanie ograniczeń funkcjonowania i wprowadzenie środków zapobiegających lub ograniczających niepełnosprawność. Dotyczy to przede wszystkim olbrzymiego problemu zespołów bólowych kręgosłupa (jednej z głównych przyczyn absencji chorobowej) oraz upadków, które w wieku podeszłym stanowią duże zagrożenie.

Szkolenie lekarzy w tym zakresie jest bardzo ograniczone. Najlepiej wyszkoleni w tym zakresie są specjaliści rehabilitacji medycznej. Jednakże ich szkolenie ogranicza się do praktycznego wykorzystania prostych testów. Uzupełnienia wymagają umiejętności w zakresie wykorzystania (wykonania i analizy oraz interpretacji wyników) precyzyjnych i obiektywnych metod z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń diagnostyki funkcjonalnej oraz odniesienie tych analiz do prostych testów klinicznych, dostępnych w każdym gabinecie lekarskim.

Diagnostyka funkcjonalna jest ważnym narzędziem wykorzystywanym do diagnostyki wad postawy, deformacji układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz oceny ryzyka upadków. Znajduje zastosowanie w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa oraz ocenie stopnia niepełnosprawności i potrzeb rehabilitacyjnych w wieku podeszłym.

 • stworzenie naukowych podstaw dla zrozumienia i badania kwestii zdrowia i związanych z nim stanów, wyników i wyznaczników;
 • ustalenie wspólnego języka stosowanego do opisu zdrowia i stanów związanych ze zdrowiem, w celu usprawnienia porozumiewania się różnych użytkowników, jak np. pracowników służby zdrowia, pracowników naukowych, decydentów i społeczeństwa, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;
 • umożliwienie porównywania danych z różnych krajów, z wielu dziedzin opieki zdrowotnej, usług i okresów czasu;
 • stworzenie usystematyzowanego schematu kodowania dla systemów informatycznych w dziedzinie zdrowia.

Cele te są ze sobą powiązane, ponieważ zapotrzebowanie na ICF i jej zastosowania wymaga zbudowania sensownego i użytecznego systemu, który może być wykorzystywany przez rozmaitych użytkowników dla ustalania polityki zdrowotnej, zapewnienia odpowiedniej jakości opieki zdrowotnej i przeprowadzenia oceny uzyskanych wyników w obrębie odmiennych kultur.

Adresaci:

Przygotowane szkolenia wykorzystujące zaawansowane systemy do oceny postawy ciała, równowagi, stabilności oraz chodu, wraz z wykorzystaniem filmów instruktażowych, symulowanych pokazów, instrukcji opisujących krok po kroku poszczególne procedury przeprowadzania oceny funkcjonalnej w zakresie układu kostno-stawowo-mięśniowego na różnych etapach życia ma służyć pogłębieniu wiedzy nad przydatnością i wiarygodnością różnych metod oceny funkcjonalnej, zarówno prostych testów, jak i analiz za pomocą najnowocześniejszych aparatów pomiarowych, które coraz częściej są wykorzystywane w Polsce. Oferowane szkolenie jest skierowane do lekarzy rozpoczynających szkolenie zawodowe, studentów medycyny oraz dla lekarzy już pracujących po uzyskanie tytułu specjalisty (zwłaszcza w dziedzinach takich jak, rehabilitacja medyczna, ortopedia i traumatologia, neurochirurgia, neurologia, geriatria, reumatologia, medycyna rodzinna, pediatria) chcących podnosić i doskonalić swoje umiejętności praktyczne i decyzyjne z zakresu diagnostyki funkcjonalnej układu kostno-stawowo-mięśniowego.

Cele:

 • Możliwość szkolenia i doskonalenia umiejętności z zakresu przeprowadzania diagnostyki funkcjonalnej układu kostno-stawowo-mięśniowego za pomocą różnych prostych testów funkcjonalnych oraz za pomocą nowoczesnej aparatury pomiarowej, zwłaszcza w zakresie oceny postawy ciała w różnym wieku, chodu, stabilności , równowagi, oceny ryzyka upadków.
 • Podnoszenie umiejętności praktycznych oraz decyzyjnych w zakresie wykorzystania i interpretacji testów funkcjonalnych wykonywanych w różnych warunkach.
 • Ćwiczenie w warunkach rzeczywistych z wykorzystaniem różnych możliwości symulacji zaburzeń funkcjonalnych na modelach wirtualnych oraz rzeczywistych z uwzględnieniem różnego poziomu aktywności, uczestnictwa oraz czynników osobowych.
 • Prezentacja najnowszych wytycznych z zakresu przeprowadzania i interpretacji stosowanych testów funkcjonalnych.
 • Uczestnik posiądzie wiedzę i umiejętności z zakresu przeprowadzania i interpretacji prostych i złożonych testów funkcjonalnych układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz obsługi nowoczesnej aparatury stosowanej do ich przeprowadzania.
 • Uczestnik nabędzie umiejętność oceny postawy ciała w warunkach statycznych i dynamicznych oraz jej specyfiki i zmienności zależnej od wieku.
 • Uczestnik posiądzie umiejętność interpretacji topografii powierzchniowej ciała w statyce i dynamice (analiza trójpłaszczyznowa).
 • Uczestnik posiądzie umiejętność w zakresie oceny podstawowych czynności życia codziennego, oceny niezależności, poziomu zapotrzebowania na opiekę osób trzecich, analizę sprawności funkcjonalnej w realizacji prostych i złożonych zadań, oceny równowagi i chodu, doboru i zastosowania zwalidowanych testów do oceny poziomu wydolności, oceny stabilometrycznej.
 • Uczestnik posiądzie umiejętność w zakresie oceny siły mięśniowej w warunkach pracy izometrycznej, izotonicznej, izokinetycznej, reaktywnej ekscentrycznej i ruchu biernego.
 • Uczestnik posiądzie kompetencje społeczne w zakresie współpracy z pacjentem poddanemu diagnostyce funkcjonalnej